Споделете в социалните мрежи

Добре дошли в БАБА и ВНУЦИ!

БАБА и ВНУЦИ е онлайн магазин.  БАБА и ВНУЦИ е  собственост на „БАБА и ВНУЦИ  “ ЕООД (наричано в тези условия “ние”, “нас” или “Баба и внуци  ”). Ние сме еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 203549611, със седалище и адрес на управление

БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район Приморски
ж.к. ИЗГРЕВ 552-2 № 273
Електронна поща: babaivnuci@abv.bg

Настоящите Общи условия, заедно с Условията за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки” (заедно наричани “Условията”) регламентират условията за достъп и използване на сайта БАБА и ВНУЦИ , както и всяка друга информация и съдържание, което е свалено, предоставено или препратено от БАБА и ВНУЦИ, а също и приложения, предлагани от БАБА и ВНУЦИ във връзка с предлаганите услуги.

Като се съгласявате с настоящите Общи условия и като използвате Услугите, Вие се задължавате да спазвате тези Условия.

1. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

1.1.  При използването им в този Общи условия им с главна буква, посочените по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Партньори“ означава местни ферми и производители, които предлагат чрез БАБА и ВНУЦИ свои Продукти за продажба на Потребители.

Потребител“ е всяко лице, което има създаден Профил в системата на БАБА и ВНУЦИ и използва Услугите, предоставяни чрез системата или всяко лице, което е закупило Продукти и/или услуги чрез системата. В тази Условия, Потребителят е наричан още „Вие“ и „Вас“ и всяка препратка към „Вие“ и „Вас“ се счита за препратка към Потребител.

Профил“ означава завършена регистрация на Потребител в Сайта , съдържаща посочените по-долу лични данни и позволяваща на Потребителя да използва Услугите.

Продукти“ означава стоките, продуктите и услугите, предлагани от Партньорите за продажба чрез онлайн магазина на БАБА и ВНУЦИ

МАГАЗИНЪТ“ означава онлайн магазина, опериран от БАБА и ВНУЦИ ООД на домейн: www.babaivnuci.com.

Услуги“ означава предлаганите от БАБА и ВНУЦИ  услуги на Потребителите, посечени в параграф 2.1 по-долу.

2.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.  МАГАЗИНЪТ  предоставя на своите Потребители следните услуги:

2.1.1. Достъп до съдържанието, публикувано на сайта БАБА и ВНУЦИ, включително .

2.1.2.Възможност за сключване на договор от разстояние за покупка на Продукти

2.1.3.Възможност за доставка на закупените Продукти до посочен от Вас адрес;

2.1.4.Възможност за публикуване мнения и рецензии относно предлаганите Продукти, и

2.1.5. Всякакви други услуги, които периодично могат да бъдат предлагани от БАБА и ВНУЦИ.

2.2. Услугите, предоставяни от БАБА и ВНУЦИ  постоянно се развиват и естеството на предлаганите от БАБА и ВНУЦИ услуги подлежи на промяна от време на време, без предварително уведомление. В допълнение, БАБА и ВНУЦИ си запазва правото да спре (временно или постоянно) предлагането на някоя или всички Услуги, на Вас и/или на потребителите като цяло, включително и без необходимост от предварително уведомление. БАБА и ВНУЦИ има право да наложи ограничение във възможностите за използване и/или съхранение на информация по свое усмотрение по всяко време и без предварително уведомление или каквото и да е задължение към Вас.

2.3.  Вие можете да използвате Услугите, ако имате навършени 18 години. Ние не рекламираме и не предлагаме продукти на непълнолетни лица. Имате право да закупувате Продукти през Магазина на БАБА и ВНУЦИ, само ако сте пълнолетен и дееспособен.

2.4.  Всеки Потребител има право да използва Услугите единствено при спазване на настоящите Условия и в съответствие с приложимото законодателство. Ако създадете Профил от името на дружество, юридическо или друго лице, различно от Вас самите и при условие, че разполагате с необходимите права да представлявате това лице, то Вие се съгласявате с настоящите условия от името на представляваната дружество или трето лице.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ

3.1. За да използвате Услуги, предлагани от БАБА и ВНУЦИ, както и за да закупите Продукти през Магазина е необходимо да се регистрирате като Потребител.

3.2. За целите на регистрацията Ви като Потребител е необходимо да предоставите Вашите имена, телефонен номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес за кореспонденция и уникална парола. При извършване на регистрацията Вие потвърждавате и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са верни и актуални. В случай на последващи промени в предоставените от Вас данни за регистрация Вие се задължавате своевременно да ги актуализирате чрез съответния формуляр достъпен чрез личния Ви профил.

3.3. Регистрацията може да бъде направена и след автентикация, предоставена от други социални мрежи, включително, но не само – Facebook. В тези случаи БАБА и ВНУЦИ може да изиска допълнителна информация, като например Вашия телефонен номер. При регистрация във БАБА и ВНУЦИ чрез профил във Facebook или друга социална мрежа, вие изрично се съгласявате да разкриете на Farmhoping данните от съответния ви профил и гарантирате че имате право да разкриете тези данни без да бъдат нарушавани условията на съответната трета страна.

3.4. Извършването на покупка на Продукти или регистрация на Профил изисква всеки Потребител  изрично да се съгласи с и да приеме прилагането на тези Общи условия в отношенията си с БАБА и ВНУЦИ.

3.5. При регистрация във БАБА и ВНУЦИ всеки Потребител автоматично се абонира за бюлетина на БАБА и ВНУЦИ, освен ако изрично не се откажете от този абонамент. Абонаментът за бюлетина на БАБА и ВНУЦИ е безплатен и не изисква заплащането на каквито и да е суми от Потребителя.

3.6. Всички предоставени от Вас лични данни, ще бъдат използвани в съответствие с Условията за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки”.

3.7. Регистрацията на Потребител във БАБА и ВНУЦИ е единствено за лично ползване. Потребителят няма право да предоставя достъп до Профила си на трети лица. Всеки един Потребител е лично отговорен да опази детайлите на регистрацията си във БАБА и ВНУЦИ, както и данните за влизане в Профила си (включително имейл и парола).

3.8. Потребителят е длъжен да пази поверителността на паролата си за достъп до своя Профил. Всеки Потребител се задължава да уведоми БАБА и ВНУЦИ незабавно при съмнения за неоторизиран достъп на трети страни до неговия Профил. БАБА и ВНУЦИ не носи отговорност за неоторизиран достъп до Профил, в случаите когато не е бил уведомен от Потребителя за загуба/проблеми с неговата парола. Задължавате се да окажете съдействие и да ни помогнете при евентуални действия от наша страна, свързани с евентуален неоторизиран достъп до Вашия акаунт от трети страни.

3.9. Вие носите пълна отговорност за всички вреди, причинени на БАБА и ВНУЦИ или на когото и да било от неговите Партньори във връзка с използването на платформите, които могат да бъдат причинени чрез Вашия профил, включително в случаите на неоторизиран достъп.

3.10. Вие имате право по всяко време да промените данните на Вашия Профил или да го изтриете.

3.11. БАБА и ВНУЦИ има право по всяко време да преустанови регистрацията и заличи Профила на всеки Потребител. Прекратяването на регистрацията или изтриването на Профил на Потребител не променя правата и задълженията на страните във връзка с направени от Потребителя преди прекратяването на регистрацията му поръчки.

3.12. След създаването на Профил, БАБА и ВНУЦИ ви предоставя неограничено, неизключително и непрехвърлимо право да използвате Услугите (включително заедно с всички бъдещи промени и подобрения) при спазване на настоящите Общи условия.

4. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

4.1.  Достъпът и предоставянето на Услугите се определя едностранно от БАБА и ВНУЦИ. БАБА и ВНУЦИ си запазва правото, по всяко време, да спре временно или да преустанови предоставянето на някоя или всички Услуги или да измени тяхното съдържание. БАБА и ВНУЦИ не носи отговорност ако някоя Услуга или Продукт не е достъпна, по което и да е време.

4.2. БАБА и ВНУЦИ  си запазва правото, по своя преценка, да ограничи достъпа на определени Потребители до определени Услуги.

4.3. Потребителят сам е отговорен за начина, по който ще си осигури достъп до Услугите. Потребителят е длъжен да осигури, че всяко лице, което има достъп до Услугите, използвайки Профила на Потребителя е запознат и спазва тези Общи условия.

4.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че получавате достъп до Магазина и останалите Услуги във вида в който са, към датата на създаване на Профила Ви. БАБА и ВНУЦИ няма задължение и не поема каквато и да е отговорност относно функционалността, завършеността, продължителността, достъпността или другите характеристики на Магазина.

4.5. Достъпът Ви до Услугите и по-специално до Магазина е на Ваш риск и БАБА и ВНУЦИ не носи отговорност за повреди във вашата компютърна система, загуба на съдържание или други вреди, резултат от използването на Магазина, освен в случаите на умисъл или груба небрежност.

4.6. БАБА и ВНУЦИ не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребител във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на всички други интернет страници, достъпни чрез интернет връзки/препратки, които са предоставени или на Магазина, или в съобщение, изпратено до електронната поща на Потребител. Отговорността по отношение на такива интернет страници е изцяло на съответните им собственици.

5. ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ПРЕЗ БАБА И ВНУЦИ

5.1. БАБА и ВНУЦИ е онлайн магазин, който осигурява възможност на местни производители и ферми (наричани Партньори), да предлагат асортимент от произвеждани или предлагани от тях продукти и услуги, както и възможност закупените през Магазина продукти да бъдат доставени до Вашия адрес или до друга избрана от Вас локация.

5.2.  За да направите поръчка през Магазина е необходимо да влезете във Вашия личен Профил и да отворите страницата за поръчка, където можете да изберете Продуктите или услугите, които желаете да поръчате и да ги добавите в своята количка. След като преминете към поръчка, Вие можете да изберете деня на доставка и ще можете да предоставите своя адрес за доставка или да изберете да вземете Продуктите си от Място за получаване.

5.3. Преди да потвърдите поръчката си можете да я проверите за грешки.

5.4. След като направите поръчка, ще получите имейл потвърждаващ направената поръчка (на имейл адреса, предоставен във Вашия Профил. В този имейл се съдържа референтен номер на поръчката и детайли за поръчаните продукти. Това потвърждение означава, че поръчката е била приета и сте сключили валиден договор за покупко-продажба с БАБА и ВНУЦИ. Договорът се счита сключен от момента на подаване на Вашата поръчка.

5.7. Плащането се извършва в брой , съгласно придружаващидокументи – стокова  разписка и фискален бон за продажба.За да ви бъде издадена фактура , моля посочете изрично желанието си и въведете данните на юридическото лице на указаното за това място във форматаза поръчка.

5.8.  Предлаганите Продукти е възможно да не бъдат налични. Партньорите на БАБА и ВНУЦИ могат да ограничат доставените количества (специално за продукти на промоция) по свое усмотрение, ако преценят, че поръчаното количество застрашава наличността за други потребители. В случай, че даден поръчан продукт не може да бъде доставен, ние ще Ви съдействаме като се свържем с нашия Партньор и с Вас, за Ви предложим замяна с друг продукт на същия или друг Партньор или да ви предложим покупка на Продукти през Магазина на същата стойност. В случай че не желаете заместването на поръчаните от Вас продукти вие имате правото да се откажете от Поръчката, да направите  покупки на Продукти по Ваша преценка или да получите направеното от Вас плащане в пълен размер в срок до 14 дни от отказа.

6. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

6.1. Всички цени на Продуктите и Услугите, обявени в сайта www.babaivnuci.com са крайни и включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на Продуктите и цената за доставка се посочват отделно.

6.2. БАБА и ВНУЦИ приема само плащания в брой по време на доставката.

6.3. В случаите когато се налага да възстановим направено от Вас плащане при доставка на грешни или негодни за употреба Продукти, отказ за приемане на Поръчка или отказ от Ваша страна от направена поръчка (доколкото е допустим), възстановяването на платените от Вас суми ще бъде направено като приспадане от следващата Ви покупка. В случай на отказ от Ваша страна от направена поръчка съгласно чл. 8 по-долу, БАБА и ВНУЦИ има право да удържи стойността на повредените при връщането продукти или разноските за взимане на продуктите.

7. ДОСТАВКА

7.1. Поръчаните от Вас продукти ще Ви бъдат доставени от БАБА и ВНУЦИ на посочения от Вас адрес или до Място за получаване /магазин/.

7.2. Доставката на Вашата поръчка до избраното от място се извършва за Ваша сметка от БАБА и ВНУЦИ. Вие сами избирате срока за доставка от опциите, предоставени ви при извършване на Вашата поръчка. Доставките се извършват в часовия пояс посочен в имейла с потвърждението за приемане на поръчката.

7.3. Ако Вие не може да бъде открит на посочения от Вас адрес в посоченото време за доставка или няма кой да приеме доставка на Мястото за получаване ние ще Ви оставим съобщения за пропусната доставка и ще се опитам да се свържем с Вас по телефона, за да се уговори алтернативен адрес или друг час за изпълнение на доставката, за което ще бъде начислена допълнителна такса за доставка, както и при необходимост, ще се наложи заплащането на нетрайните продукти.

7.4. Ако дадете инструкции Вашата поръчка да бъде оставена на посочения адрес или Място за получаване, без да има кой да я приеме, то БАБА и ВНУЦИ не носи отговорност за Вашата поръчка, в това число при кражба, нарушаване целостта на Продуктите, замърсяване и всяко друго следствие от промяна на температурата – за продукти, които изискват да бъдат съхранявани при специфични условия.

7.5. Вие носите отговорност за получаване на поръчката на посоченото място и в посочения диапазон. Ако не вземете своята поръчка, доставена до избрано от Вас място за доставка, дължите пълната стойност поръчката и доставката и нямата право да се откажете от доставката, освен когато разполагате с правата по т. 8.2.

7.6. Всички рискове за поръчаното (включително риск от загуба или нарушаване на продуктите) се поемат от Вас от момента на доставка до Вашия адрес или избраното от Вас Място за получаване.

7.7. В случай, че получената от Вас поръчка се разминава с поръчаното от Вас трябва да се свържете с нас в рамките на деня в който е извършена доставката. Няма да се наложи да заплащате грешно доставени продукти, както и продукти, които не са били доставени.

7.8. Не поемаме отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради обстоятелства, независещи от нас и извън нашия контрол.

7.9. Ако доставката на Вашата поръчка бъде забавена по причина, извън нашия контрол (например недостиг на продукция), БАБА и ВНУЦИ ще Ви информира своевременно за това, но БАБА и ВНУЦИ не поема отговорност за тези забавяния и евентуално неизвършени доставки.

7.10.      Възстановяване на таксите за доставка може да бъде извършено само в съответствие с в случаите, когато Потребителят може да упражни право на отказ от потвърдена поръчка, както е посочено по-долу или в случаите когато не е извършена доставка.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Моля, имайте предвид, че нямате право да се откажете от покупка на храни и хранителни продукти, които са с кратък срок на годност или нетрайни, както и от хранителни продукти, които са Ви доставени в запечатани опаковки и които са разпечатани. Повечето от продуктите, предлагани през магазина на БАБА и ВНУЦИ отговарят на тези изисквания и за тях Вие нямате право на отказ от направена покупка, освен ако не са ви доставени грешни или повредени продукти, което се установява в момента на получаване на доставката. Рекламации за грешни или повредени продукти, могат да бъдат направени единствено в рамките на деня на получаване на доставката.

8.2. За всички останали продукти Вие имате право да се откажете от направената покупка в срок от 14 календарни дни след доставката им. Платеното от Вас за доставка, ще бъде възстановено напълно, след като получим всички Продукти, предмет на покупката (не само част от тях) обратно на адреса, посочен в т 8.3. Моля, имайте предвид, че плащането за доставката ще бъде възстановено на базата на стандартната такса за доставка. Възстановяването на направеното от Вас плащане ще бъде извършено в 14-дневен срок от момента на получаване обратно от БАБА и ВНУЦИ на върнатите Продукти на посочения в т. 8.3 адрес. Ваша отговорност е да положите добра грижа за Продуктите и да ги върнете, преди да можем да възстановим направеното от Вас плащане.

8.3. В случай, че решите да упражните правото си на отказ Вие сте длъжен в срок от 14 дни от изпращане на уведомлението до БАБА и ВНУЦИ за отказ от направената от Вас покупка, да изпратите закупените от Вас Продукти във вида, в който сте ги закупили на адрес ***. Вие може да поискате от БАБА и ВНУЦИ да вземе продуктите от посочен от Вас адрес, но в този случай разходите за транспорт са за ваша сметка. Вие сте упражнили валидно правото си на отказ единствено ако сте върнали закупените от Вас продукти на БАБА и ВНУЦИ в посочения срок.

8.4. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно качеството на доставените продукти се приемат най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката (когато доставката е направена до Място на получаване или не е получена лично от вас) или в момента на получаване, когато продуктите са Ви доставени лично. Рекламациите се приемат единствено чрез формата за контакт и рекламации, достъпна чрез профила Ви или по електронна поща на адрес raznos.babaivnuci@gmail.com

9. СЪДЪРЖАНИЕ. ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

9.1. Като регистриран потребител Вие имате право да публикуването на магазина информация и мнение за предлаганите Продукти и Услуги. Вие носите пълната отговорност за всяка информация, материални или друго съдържание, което е публикувано от него на Магазина. Съдържанието, което се публикува или споделяте и показвате (включително чрез поставяне на снимки, ревюта на продукти и коментари) ще е видимо за всички останали Потребители на Услугите. С публикуването и споделянето на определено съдържание, Вие се съгласявате изрично, че това съдържание ще бъде достъпно свободно за всеки един останал Потребител.

9.2. Препратките към външни сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, са предоставени само за Ваша информация и улеснение. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове, управлявани от трети страни и не поемаме отговорност за потенциални вреди и загуби, причинени от използването им. Нашите Услуги не е позволено да бъдат вграждани в други сайтове, нямате право да създавате линкове към друго, освен началната страница. Запазваме си правото да отнемем правата за препращане без предварително предупреждение.

9.3. Вие си запазвате всички права, включително права на авторство и интелектуална собственост, за всяко Съдържание, което сте публикували чрез Услугите. Чрез публикуването или представянето на Съдържание чрез Услугите, Вие предоставяте на БАБА и ВНУЦИ неограничено и неизключително право да използва по всеки един начин в степента, позволена от приложимото право, съответното Съдържание. Вие се съгласявате, че правата по предходното изречение, включват правото на БАБА и ВНУЦИ да предоставя съответното съдържание на трети страни, които си партнират с БАБА и ВНУЦИ.

9.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че не Ви се дължи каквото и да е възнаграждение или обезщетение, било от БАБА и ВНУЦИ или лице, на което БАБА и ВНУЦИ е предоставили публикувано от Вас Съдържание, във връзка с използването на Съдържание, което е публикувано или разпространено чрез използването на Услугите.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ

10.1. Потребителите нямат право да използват Услугите:

(a) по начин, който нарушава приложимото национално или европейско право;

(b) за цели, които не са допустими съгласно настоящите Общи условия;

(c) по начин, който нарушава правата на трети лица, включително права на интелектуална собственост или поверителност на личните данни;

(d) за публикуване или разпространавето рекламни материали или да разпространявате грешна или подвеждаща информация;

(e) за разпространение на информация, която нарушава добрите нрави или засяга или може да засегне доброто име на друг Потребител;

(f) за публикуване снимки или изображения на трети лица, без тяхното съгласие;

(g) за насърчаване незаконни или престъпни дейности;

(h) за получаване на достъп до части от Магазина, които не се предназначени за Потребители, сървърите, оборудването и/или компютърните системи на БАБА и ВНУЦИ

(i) да вкарват вируси, вреден софтуер или malware,който съзнателно или несъзнателно уврежда или пречи на функционирането на Магазина и предоставянето на услугите;

(j) да копират, променят или разпространяват Съдържанието, публикувано от други Потребители без тяхното съгласие;

БАБА и ВНУЦИ си запазва правото (но не е задължено) да премахва или откаже да публикува Съдържание, предоставено от Потребител или да преустанови достъпа на Потребител до Услугите. БАБА и ВНУЦИ, също така, има право да преглежда, запазва и/или разкрива всяка информация, когато счете, че това е необходимо за: (i) за спазване на приложимото право или задължителен акт на съдебен или държавен орган; (ii) за прилагането на настоящите Общи условия; (iii) за установяване, предотвратяване или други действия срещу измами или проблеми със сигурността на съдържанието или технически проблеми; (iv) отговаряне на питания на Потребители; (v) защита на собствеността и правата на БАБА и ВНУЦИ.

11. ПРОМОЦИИ И НАГРАДИ

11.1. БАБА и ВНУЦИ може, от време на време, да организира състезания или да предоставя промоции от свое име, от името на своите Партньори или от името на трети лица. Всички подобни инициативи ще бъдат предмет на отделни правила и условия, които ще бъдат предоставени изрично във връзка с провеждането на съответното състезание или промоция.

12. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1. Личните данни, предоставени от Потребител, се събират и обработват от БАБА и ВНУЦИ в съответствие с приложимото българско законодателство и Условията за защита на личните данни. БАБА и ВНУЦИ е регистриран като администратор на лични данни в Българската Комисия за защита на личните данни.

12.2. Вашите лични данни се събират и обработват единствено за целите на предоставяне на Услугите и тяхното подобряване. Достъп до Вашите лични данни може да бъде предоставен достъп на субекти, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт.

12.3. Вие имате право на достъп във всеки един до личните Ви данни, съхранявани от БАБА и ВНУЦИ както и право да ги коригирате. С регистрирането си като Потребител, ви предоставяте своите лични данни доброволно, но си запазвате правото да оттеглите своето съгласие за обработване на данните по всяко време.

12.4. За повече информация относно политиката за обработване и съхраняване на лични данни от БАБА и ВНУЦИ и Вашите права в тази връзка прочетете Условията за защита на личните данни на БАБА и ВНУЦИ, които представляват неразделна част от тези Общи условия.

13. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13.1. БАБА и ВНУЦИ има право да изменя настоящите Общи условия, като в такъв случай обновената версия на условията ще бъде достъпна на Магазина.

13.2. Вие ще получите уведомление за всяко изменение в Общите условия на посочения от Вас имейл в момента на регистрацията. Тези изменения ще влезнат в сила по отношение на Вас, в случай че не изразите несъгласието си с тях в срок не по-дълъг от 7 дни от получаване на уведомлението.

13.3. В случай че не приемете измененията на Общите условия, които са ви предложени от БАБА и ВНУЦИ Вие имате право да прекратите регистрацията си като Потребител и да поискате заличаването на Вашия Профил. Всички изменения на настоящите Общи условия ще породят действие за Вас  само след като последният е бил уведомен за тях посредством имейл и при условие, че той не е изпратил писмено уведомление за прекратяване на договора за използване на Уебсайта в срока, посочен в уведомителния имейл, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) календарни дни от изпращането му.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

14.1. Страните изричното се съгласяват, че електронните съобщения разменяни между тях е достатъчно да бъдат подписани с обикновен електронен подпис и не се налага използването на усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис.

14.2. Обявяване на която и да било разпоредба от настоящите Общи условия за недействителна или неприложима не засяга по никакъв начин действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

14.3. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на Магазина, включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, промишлен дизайн и произведения, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на БАБА и ВНУЦИ, и настоящите Общи условия не следва да се тълкуват като прехвърляне или отдаване под лицензия на тези права. В случай на липса на предварително писмено съгласие на БАБА и ВНУЦИ в друг смисъл, Потребителят може да използва съдържанието на Магазина единствено за лични цели и цели без търговски характер, и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

14.4. Настоящите Общи условия и всички Договори за покупко – продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за покупко – продажба се разрешават от компетентните български съдилища.

14.5. Настоящите Общи условия влизат в сила на 17.03.2020 г.